บริการ

บริการหัตถการ ทางการพยาบาลต่างๆ

  1. • วัดสัญญาณชีพ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เพื่อเฝ้าระวัง ความผิดปกติทางร่างกาย  

  2. (วัดความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิร่างกายและวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด) ,

  3. กายภาพบำบัดเบื้องต้น , จัดยาประจำวัน เป็นต้น