ทีมผู้บริหาร

คุณธนกฤต ปวรชัยรัช

ผู้บริหาร/พยาบาลอาชีวอนามัย

พล.ต.ท.สิทธิเดช แสงศิรินาวิน

นายแพทย์ที่ปรึกษา

ร.ต.ท.ปุณยนุช หิรัญอ

พยาบาลอาชีวอนามัย

ทรงวุฒน์ นิตย์ธีรานนท์

ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท HROD NIDA

มธุริน จึงพัฒนาวดี

ปริญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์