บริการรับเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อในสถานพยาบาล

บริการรับเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อในสถานพยาบาล

บริการรับเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อในสถานพยาบาล

  •  บริหารงานโดยจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และบุคคลกรที่มีประสบการณ์การเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลเอกชน โรงงานต่างๆ มากมาย