Services

บริการของเรา

เรามีบริการให้เลือก 3 แบบทั้งแบบรายวัน รายเดือน ค้างคืน ตามความเหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการการดูแลอย่างดีเยี่ยมจากเรา

ดูแลแบบรายเดือนและรายวัน (ค้างคืน หรือไปกลับ)

ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (ผู้ป่วยติดเตียง), ผู้สูงอายุสมองเสื่อม ความจำเสื่อม หลงลืม, ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคกระดูก และข้อแผลกดทับ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หลอดเลือดสมองตีบ-แตก, ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการ การกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง บริการอาหารปั่น สด-ใหม่ ทุกวัน ตามสูตรที่แพทย์สั่ง ผู้ป่วยที่ต้องการสถานที่พักฟื้น จากการรักษาของโรงพยาบาล ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

บริการหัตถการ ทางการพยาบาลต่างๆ

วัดสัญญาณชีพ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เพื่อเฝ้าระวัง ความผิดปกติทางร่างกาย (วัดความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิร่างกายและวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด) ,กายภาพบำบัดเบื้องต้น , จัดยาประจำวัน เป็นต้น

บริการ รับ-ส่ง

พบแพทย์ตามนัด, ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด, สวนปัสสาวะ,ดูดเสมหะ, ให้ออกซิเจน, ที่นอนลมลดอาการแผลกดทับ, ฉีดยาอินซูลิน, ใส่สายให้อาหารทางสายยาง เป็นต้น